Tokomane ya dintlha tsa melao ya go tlosiwa ga Moporesitente

Kokoano Bosetšhaba e sa ntse e akanya ka ga Tshisinyo ya go tlhoka Tshepo mo go Moporesitente. Kgotlatshekelo ya Molaotheo e setse e kopilwe go atlhola ka ga go pateletsa tiriso ya ditlhopho tsa sephiri. Mo kgetsing e nngwe e e farologaneng, Kgotlatshekelo ya Molaotheo e kopilwe go dira katlholo ka go tlosiwa mo tirong ka ntlha ya ditatofatso tsa ditlolomolao ga Moporesitente. Tse ke tshobokanyo e e ka ga dintlha tse Molaotheo o di laelang mabapi le gore Moporesitente o tlosiwa jang mo maemong a gagwe.