UXWEBHU LWEMIGAQO YOKUSUSWA KUKAMONGAMELI

iNdlu yoWiso mthetho yeSizwe izoqwalasela isindululo sokuphela kwethemba kuMongameli. Inkundla Yomgaqo-Siseko iceliwe ukuba inyanzele ibhalothi efihlakeleyo. Kwelinye icala, inkundla yomGaqo- Siseko iceliwe ukuba ilawule phezu kwe impeachment kaMongameli. Apha gezantsi kukho isishwankathelo esifutshane esichaza ukuba UmGaqo-Siseko uthini ngosuso lukaMongameli e-ofisini